• Wanneer en waarmee kan de vertrouwenspersoon je helpen?

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij geld; er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  Bijvoorbeeld als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden;
  • machtsmisbruik en verbale agressie;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag;
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van csv Apeldoorn op de juiste plaats is.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

  Wat doen de vertrouwenspersonen?

  Zij luisteren naar je verhaal en/ of problemen en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen.  De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

  Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!

  Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

  Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van csv Apeldoorn plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan, volgens het protocol ‘sociaal veilige sportomgeving" van het NOC*NSF. In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

  Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen (KNVB of NOC/NSF).

  Verantwoordelijkheid

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van csv Apeldoorn. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Wie zijn de vertrouwenspersonen van csv Apeldoorn?

  De vertrouwens personen van csv Apeldoorn zijn bekend met het reilen en zeilen binnen de vereniging naar zijn niet direct betrokken als staf- of bestuurslid waardoor indien nodig de juiste objectiviteit en integriteit gewaarborgd blijft. Zij zijn onafhankelijk en kunnen advies geven of een plan van aanpak opstellen. Hiernaast adviseren en stimuleren zij het bestuur van csv Apeldoorn om preventieve maatregelen te nemen.

  Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

  • meningsverschillen met trainers of leiders;
  • klachten over elftalindelingen;
  • sportinhoudelijke vragen.