• Artikel 1: Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

  1. De vereniging is genaamd Christelijke Sport Vereniging "Apeldoorn" hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noord-Veluwe en Achterhoek te Zutphen en ingeschreven onder nummer V 101495.
 • Artikel 2: Duur

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  3. De vereniging is opgericht op 1 juni 1946.
 • Artikel 3: Doel

  1. De vereniging neemt als grondslag aan de Protestants Christelijke beginselen, dat wil zeggen, gaat uit van de erkenning van de Bijbel als Gods woord. Door de vereniging wordt in geen geval op zondag sport beoefend.
  2. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   • Lidmaatschap van diverse sportorganisaties, onder andere het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
   • Deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
   • Zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.
   • De benodigde accommodatie tot stand te brengen.
   • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn aan te wenden.
  4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
 • Arikel 4: Lidmaatschap

  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. De vereniging kent de volgende leden:
   • Niet spelende leden
   • Spelende leden te verdelen in senioren, junioren en pupillen
   • Leden van verdienste
   • Ere leden

    Niet spelende leden 
    Als niet spelende leden kunnen worden toegelaten personen die verklaren (van wie de wettelijke vertegenwoordiger verklaart), bekend te zijn met de doelstellingen van de vereniging en niet in strijd daarmee te zullen handelen. 

    Senioren 
    Als senioren kunnen worden toegelaten personen die per een januari de leeftijd van negentien jaar hebben bereikt en die verklaren bekend te zijn met de doelstellingen van de vereniging en niet in strijd daarmee te zullen handelen. 

    Junioren 
    Als junioren kunnen worden toegelaten personen die per een januari de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, doch per een en dertig december nog geen negentien jaar zijn en die verklaren (van wie de wettelijke vertegenwoordiger verklaart) bekend te zijn met de doelstellingen van de vereniging en niet in strijd daarmee te zullen handelen. 

    Pupillen 
    Als pupillen kunnen worden toegelaten personen die per een en dertig december nog niet de leeftijd van dertien jaar hebben bereikt, doch per een januari zes jaar of ouder zijn en die verklaren (van wie de wettelijke vertegenwoordiger verklaart) bekend te zijn met de doelstellingen van de vereniging en niet in strijd daarmee te zullen handelen. 

    Leden van verdienste en ere leden 
    Leden van verdienste en ere leden zijn personen die op voorstel van het bestuur met drie/vierde van de 3 uitgebrachte stemmen op de jaarlijkse ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun grote, respectievelijke bijzonder grote verdienste voor de vereniging. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, behoudens het bepaalde in artikel 13 lid 3.

    Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.
  2.  
   a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beeindigt. 
   b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. 
   c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 
  3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 
  4. Leden van verdienste en ereleden zijn personen, die op voorstel van het bestuur met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. 
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
 • Artikel 5: Rechten en verplichtingen

  1. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  2. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
  3. Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
  4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de 5 redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  7. De leden zijn gehouden:
   • De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
   • De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
   • De door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Federation Internationale de Football Association (FIFA) na te leven; d. de belangen van de vereniging niet te schaden.
  8. Behalve de in deze statuten vermelden verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
 • Artikel 6: Straffen

  1.  
   a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

   b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
  3.  
   a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

   b. Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders van het in lid 7 van dit artikel bepaalde. 6
  4.  
   a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen de volgende straffen worden opgelegd: - Berisping; - Schorsing; - Royement (ontzetting uit het lidmaatschap); - Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; - Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.

   b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

   c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
  5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
  6.  
   a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie cq. boetes te voldoen.

   b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
  7. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • Artikel 7: Einde lidmaatschap

  1.  Het lidmaatschap eindigt:
   • Door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
   • Door opzegging door het lid;
   • Door opzegging door de vereniging; 7
   • Door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 6;
   • Door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.
   • Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
   • Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is bepaald.
  2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
   • In de gevallen in de statuten genoemd;
   • Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
   • Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
   • Wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beeindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt.
   • Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
   • Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: - Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; - Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is.Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen. - Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
  3.  
   • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4.
   • Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  4. Indien een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  5. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.
 • Artikel 8: Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur minimaal vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 • Artikel 9: Bestuur

  1.

  a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

  2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt door middel van een bindende voordracht en wel 48 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

  3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Betrokken bestuursleden hebben een zittingsperiode van maximaal 6 jaar en moeten dan aftreden, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

  4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de leden. 10

  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  a. Door het eindigen van het lidmaatschap;

  b. Door bedanken.

 • Artikel 10: Bestuursbevoegdheid

  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  6. Het gelijktijdig vervullen van verschillende functies, die belangenverstrengeling met zich mee kunnen brengen is uitgesloten.
 • Artikel 11: Vertegenwoordiging

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

  2.

  a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, danwel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

  3.

  a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.

  4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

  5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

 • Artikel 12: Rekening en verantwoording

  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

  2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 12

  3.

  a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

  b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.

  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

  d. De leden van de kascommissie moeten ter zake kundig zijn en hun werkzaamheden uitvoeren aan de hand van een soort werkprogramma. Eventueel voeren zij een extra controle gedurende het boekjaar uit.

  e. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, slechts door de verkiezing van een andere commissie.

  4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. Bij geen decharge verlening, beslist de algemene ledenvergadering wat er dient te gebeuren.

  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 tien jaar lang te bewaren.

  7. Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens, jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

 • Artikel 13: Geldmiddelen en contributie

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  a. Contributies van de leden;

  b. Ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

  c. Ontvangsten van donateurs;

  d. Kantine opbrengsten;

  e. Sponsorgelden;

  f. Subsidies, giften en andere inkomsten.

  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van 13 tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

  3. Degene, aan wie het predikaat erelid of lid van verdienste is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

 • Artikel 14: Besluiten van organen van de vereniging

  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

  2.

  a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

  4.

  a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.

  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door 14 het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

  5.

  a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

  1. Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;

  2. Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;

  3. Wegens strijd met een reglement.

  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

 • Artikel 15: Algemene vergaderingen

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

  2. Jaarlijks wordt aan het eind van het boekjaar en uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

  4.

  a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 15 het verzoek.

  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

  5. De agenda van de jaarvergaderingen bevat onder meer:

  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

  b. Jaarverslag van het bestuur;

  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

  d. Verslag van de kascommissie;

  e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;

  f. Vaststelling van de contributies;

  g. Vaststelling van de begroting;

  h. Benoeming bestuursleden;

  i. Benoeming commissieleden;

  j. Rondvraag.

 • Artikel 16: Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dient door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
 • Artikel 17: Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

  2. Ieder stemgerechtigd lid heeft een stem.

  3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

  4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd. 

  5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, tenzij er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

  6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

  7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

  8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

  9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

  10.

  a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.

  b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel, de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 • Artikel 18: Statutenwijziging

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

  5.

  a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingenregister neer te leggen.

  6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

 • Artikel 19: Ontbinding en vereffening

  1.

  a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.

  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

  c. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  3.

  a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars.

  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.

  5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.

  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

  7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

 • Artikel 20: Reglementen

  1.

  a. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.

  b. Wijzigingen van de reglementen geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering.

  c. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging schriftelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

 • Artikel 21: Slotbepaling

  De artikelen 1 lid 1; artikel 3 ; artikel 20 en artikel 21 kunnen nimmer worden gewijzigd.

  Datum : 24 juni 2003 
  Goedkeuring : 24 juni 2003 
  Gepasseerd bij notaris Wille : 19 december 2003