• Privacybeleid

  csv Apeldoorn doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit brengt met zich mee dat csv Apeldoorn in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
  • Vraagt om uw toestemming als deze nodig is voor het verwerkingen van uw persoonsgegevens. 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen en blijft nemen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. 
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen. 
  • Verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. 
  • Gewone persoonsgegevens zijn naam, adres, postcode, plaats, provincie, land, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, website, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, titels, overlijdensdatum, burgerlijke staat, social media, werkzaam bij organisatie, bankrekeningnummer, kentekenplaat. 
  • Bijzondere persoonsgegevens zijn etnische afkomst, politieke en religieuze opvatting, voorkeur of overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens ten behoeve van unieke identificatie, gegevens over gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijke gegevens, salarisgegevens, paspoort kopie, BSN-nummer.

  Verwerking van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens van leden, opdrachtgevers, gasten, personeel en al dies meer zij worden door csv Apeldoorn verwerkt ten behoeve van de administratie, communicatie en uitvoering van taken en opdrachten, met als grondslag de overeenkomsten en opdrachten die zijn aangegaan. Voor deze doelstellingen gebruikt csv Apeldoorn gewone persoonsgegevens, met uitzondering van personeel, waarvoor ook bijzondere persoonsgegevens nodig zijn. Alle persoonsgegevens worden door csv Apeldoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomsten en opdrachten en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden
  csv Apeldoorn geeft geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen afspraken over de verwerking hiervan zijn overeengekomen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering is een wettelijk plicht, bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt.

  Europese Unie en minderjarigen
  csv Apeldoorn verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie en verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn en beveiliging
  csv Apeldoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens csv Apeldoorn van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming hiervan en er is een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid van toepassing op al onze systemen.

  Rechten omtrent uw gegevens
  Personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van deze gegevens. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een derden partij. Ook bestaat het recht om de verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan de persoon zelf of in opdracht van een persoon direct aan een andere partij. csv Apeldoorn kan u vragen om uw legitimatiebewijs te tonen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gegeven toestemming, dan heeft de betreffende persoon het recht deze toestemming in te trekken.

  Vragen en klachten
  Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door csv Apeldoorn vragen wij u hierover contact met ons op te nemen, zodat wij deze vragen en/of klachten passend kunnen behandelen. Dit kan door een email te sturen naar voorzitter@csvapeldoorn.nl t.a.v. Jan Veeneman. Verder bestaat te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.