• Huishoudelijk Reglement

  Artikel 1: Algemeen

  − Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 19 december 2003.

  − Met bestuur, zoals vermeld in dit huishoudelijk reglement, wordt bedoeld het bestuur zoals omschreven in het statuten van de vereniging onder artikel 9.

  Artikel 2: Naam en Zetel

  De vereniging is genaamd Christelijke Sportvereniging Apeldoorn, is gevestigd te Apeldoorn en treedt naar buiten onder de naam csv Apeldoorn en wordt hierna aangeduid als “de vereniging”.

  Artikel 3: Het Sporttenue

  Het officiële sporttenue van de vereniging is als volgt samengesteld: Shirt: rood met een verticale gele baan over borst en rug. Broek: wit. Kousen: rood met gele ringen. Dit sporttenue geldt voor alle elftallen/teams spelende onder de naam van de vereniging en dient bij een door de vereniging goedgekeurde verkoper te worden aangeschaft. Wanneer het tenue conform de regels van de KNVB verwarrend kan zijn ten aanzien van het tenue van de tegenstander, wordt er gebruik gemaakt van een reserve tenue, dat qua kleuren wordt vastgesteld door het bestuur.

  Artikel 4: Verschijning

  De leden zijn verplicht bij alle wedstrijden waarvoor zij zijn aangeschreven te verschijnen in het officiële sporttenue van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist.

  Artikel 5: Toetreding als lid

  Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor een ieder die de protestant christelijke grondslag van de vereniging respecteert, zoals uitgedrukt in artikel 3 van de statuten en de vijfjarige leeftijd hebben bereikt.

  Artikel 6: Stemrecht

  Ieder meerderjarig lid heeft stemrecht. Het stemrecht voor minderjarige leden kan uitgebracht worden door een ouder of voogd.

  Artikel 7: Communicatiemiddelen

  De formele communicatiemiddelen, bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van een algemene vergadering, zoals aangegeven in de statuten onder artikel 15 lid 3, bestaan digitaal uit de website, de digitale Schakel en e-mails, alsmede schriftelijk via de papieren Schakel en verzendingen per post. 

  Artikel 8: Verenigingsdienst

  De leden zijn verplicht mee te werken aan de verenigingsdienst als zij hiervoor zijn aangeschreven. Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden.

  Artikel 9: Leiding van het elftal

  Alle leden van een elftal zijn gehouden tijdens wedstrijden, trainingen of andere samenkomsten te handelen volgens de aanwijzingen van hun leider, trainer en/of aanvoerder. Niet nakoming hiervan kan door middel van een bestuursbesluit schorsing tot gevolg hebben.

  Artikel 10: Commissies

  1. De vereniging kent in haar organisatie de volgende commissies:

  − Club van 100
  − Commissie Algemeen Beheer
  − Commissie van Beroep
  − Evenementen commissie (ad hoc)
  − Financiële commissie
  − Jeugd Ontspanningscommissie (JOC)
  − Junioren commissie
  − Kantine commissie
  − Kas commissie
  − Media commissie
  − Pupillen commissie
  − Scheidsrechterscommissie
  − Supportersvereniging de Balkon Side
  − Technische commissie
  − Vertrouwenscommissie
  − Vrijwilligers commissie

  2. Voorts kan het bestuur, al dan niet in overleg met de ledenvergadering, ad hoc commissies samenstelling wanneer dit wenselijk is.

  Artikel 11: werkwijzen commissies

  1. Iedere commissie heeft een voorzitter, die als aanspreekpunt naar het bestuur functioneert.

  2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt door het bestuur van de vereniging.

  3. De samenstellingen en taakomschrijvingen, waaronder bevoegdheden en werkwijzen, worden schriftelijk door het bestuur vastgesteld in werkdocumenten, waaraan de betreffende commissies zich dienen te houden. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om aanpassingen aan te brengen in de werkdocumenten.

  4. Iedere commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang en maakt een jaarverslag dat wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering aan het einde van een seizoen. 

  Artikel 12: Contributie - en Boeteschuld

  Bij een contributie- of boeteschuld van drie maanden of meer heeft een lid geen recht meer. Bij niet betaling hiervan kan royering door het bestuur volgen.

  Artikel 13: Christelijke feestdagen

  Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden of het organiseren van evenementen op christelijke feestdagen dient in overeenstemming te zijn met de protestant christelijke grondslag van de vereniging en verzoeken hiertoe dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. Het bestuur kan een verzoek op basis van dit artikel afwijzen.

  Artikel 14: Notulen bestuursvergaderingen

  Alle besluiten genomen door het bestuur van de vereniging worden vastgesteld in vergadernotulen en zijn na schriftelijke aanvraag in te zien bij de secretaris van de vereniging.

  Artikel 15: Huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, die wordt uitgeschreven met de mededeling dat een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  2. Tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de website van de vereniging te worden gepubliceerd of er dient een afschrift hiervan per (digitale) post aan alle leden te worden gezonden.

  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen tijdens de algemene ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden.

  4. In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  5. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement, evenals alle vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen, te kennen.