• Boetebeleid

  Zoals iedere voetbalvereniging in Nederland dient csv Apeldoorn zich te houden aan de regels van de KNVB. Dat betekent dat boetes, die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van csv Apeldoorn. De vereniging csv Apeldoorn verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler, of het team als het een teamboete betreft. Het beleid van csv Apeldoorn is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden geïncasseerd bij de betreffende speler, dan wel de spelers van het betreffende team.

  Uitgangspunt is dat iedere speler en ieder team, zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van door de KNVB opgelegde boetes.

  Het niet tijdig betalen van de boete of contributie betekent "niet-spelen" bij csv Apeldoorn.

  In het overzicht verenigingstuchtzaken van de KNVB staan tuchtzaken vermeld die niet aan een individueel lid of team kan worden toegewezen. Het bestuur beslist per geval of deze zaken moeten worden doorbelast of niet.

  Enkele voorbeelden van boetes zijn:
  - Individueel: gele en rode kaarten. Voor een overzicht van de kosten verbonden aan een tuchtzaak, zie hoofdstuk 5.7 van het handboek veldvoetbal.
  - Vereniging: het niet opkomen dagen als team bij wedstrijden, het staken van de wedstrijd, het niet (tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren, het niet (tijdig) inleveren van verweerschriften of niet-speelgerechtigde spelers op een wedstrijdformulier.

  De hoogte van de boete of administratiekosten is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt door de KNVB vastgesteld. Als uitgangspunt geldt te allen tijde: de overtreder betaalt!
  - Een door de KNVB opgelegde boete aan een speler, trainer en/of leider dient door de overtreder zelf te worden voldaan.
  - Leden die aan de vereniging een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd.
  - Is de boete opgelegd aan het team, dan zijn de betreffende spelers van dat team ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk voor de betaling van die boete. Het betreft dan de spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld.
  - Leden zijn verplicht tijdig de door de vereniging doorbelaste KNVB-boetes te betalen, anders wordt de betreffende speler uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van de vereniging.
  - De uitsluiting wordt opgeheven als de boete is voldaan.

  Beroepsprocedure 
  Indien een lid of het team het niet eens is met de door de KNVB opgelegde boete kan hij/zij daar tegen in beroep gaan (bijvoorbeeld rode kaart). Ook alle kosten die voortvloeien uit een beroepsprocedure zullen aan het betreffende lid/team worden doorbelast. 

  Door de vereniging csv Apeldoorn wordt niet meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een (team)boete of contributie niet is betaald.

  Versie: 2 april 2024.