• Op dinsdag 18 juni wordt de Algemene Ledenvergadering van csv Apeldoorn gehouden. Alle leden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en hun stem te laten horen. We beginnen de vergadering om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur.

  In verband met de Avondvierdaagse geldt er voor auto's op Sportpark Orderbos eenrichtingsverkeer. Met de auto is het Orderbos alleen te bereiken via de Asselsestraat, dus niet via de Sportlaan.

  Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Ook kunt u in onderstaand formulier de agenda en stukken opvragen voor de vergadering. De stukken worden na 4 juni opgestuurd.

  We hopen veel leden te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst. Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, dan kunt u zich via onderstaand formulier of via secretaris@csvapeldoorn.nl afmelden bij secretaris Wim Tamboer.

  Agenda
  1. 
  Opening, ingekomen stukken en mededelingen
  2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 19 december 2023
  3. Jaarverslagen commissies csv Apeldoorn
  4. Bestuur mutaties
  - Aftreden en niet herkiesbaar, penningmeester Benno Schep
  - Aftreden en niet herkiesbaar, portefeuillehouder horeca Gert Bloemendal
  - Het bestuur stelt voor om in de vacatures penningmeester Norman Boom te benoemen en voor de (nieuwe) portefeuille commercie Henk Dijkgraaf. De portefeuille commercie behelst contactpersoon met de commissie PR&Communicatie / Sponsorcommissie en evenementen.
  Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie dienen zich minimaal 48 uur voor de vergaring te melden via secretaris@csvapeldoorn.nl.
  5. Financiën
  - Begroting 2024-2025
  - Investeringsplannen
  - Vaststellen contributies
  6. Beleidsplan 2024-2029
  7. Toekomst complex en velden csv Apeldoorn
  8. Uitslag enquête (onder voorbehoud)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 • Aanmelden/afmelden en opvragen stukken